ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κωδικός Μαθήματος: ΥΠ0236

Περίοδος Διδασκαλίας: Εαρινή

Εξάμηνο: 2

ECTS: 7.5

Υπεύθυνος Μαθήματος: Χρήστος Ευαγγελίδης

Διδάσκοντες Μαθήματος: Ευαγγελίδης Χρήστος, Παπαευαγγέλου Γεώργιος

  • <p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη</p><p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη</p><p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p>
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Διαλέξεις
  • Εργαστηριακή Άσκηση
  • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
  • Συγγραφή εργασίας / εργασιών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
  • Γραπτή Εργασία
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων
 • Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Θα εξοικειωθούν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία - Πλαίσιο για τα Νερά.
  Θα εκτιμούν το επιφανειακό και το υπόγειο υδατικό δυναμικό και την χωροχρονική του κατανομή και διαθεσιμότητα.
  Θα σχεδιάζουν σενάρια Ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής.
  Θα χειρίζονται Προγράμματα Διαχείρισης με πεπερασμένες διαφορές και πεπερασμένα στοιχεία.
  Θα εφαρμόζουν Αρχές της επιχειρησιακής έρευνας στα υπόγεια νερά.

 • Περιεχόμενο Μαθήματος

  Η ολοκληρωμένη Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων στο πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων: Εκτίμηση επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού, χωροχρονική κατανομή και διαθεσιμότητα. Νομικό και πολιτικό πλαίσιο της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκάνης απορροής. Έμφαση σε προβλήματα υδατικών πόρων σε υπόγεια νερά. Υπόγειοι ταμιευτήρες υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια. Προγράμματα με πεπερασμένες διαφορές και πεπερασμένα στοιχεία. Αρχές επιχειρησιακής έρευνας στα υπόγεια νερά. Μέθοδος Γραμμικού Προγραμματισμού. Εφαρμογές του Γραμμικού Προγραμματισμού σε υπόγειους υδροφορείς και σε υδραυλικά έργα. Μέθοδοι Πολυκριτηριακής ανάλυσης(Συμβιβαστικός προγραμματισμός-Μέθoδος TOPSIS).

 • Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία Μαθήματος

  1. Neil S. Grigg, "Water Resources Management", McGraw Hill Professional, 1996 - Nature - 540 pages.
  2. Grafton, Q. R., & Hussey, K. (2011). Water Resources . New York: Cambridge University Press.