ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΥΠ0128

Περίοδος Διδασκαλίας: Χειμερινή

Εξάμηνο: 1

ECTS: 7.5

Υπεύθυνος Μαθήματος: Αθανάσιος Γείτονας

Διδάσκοντες Μαθήματος: Γείτονας Αθανάσιος, Οικονόμου Ευστάθιος

Γλώσσα Διδασκαλίας (Ελληνικά): Διδασκαλία, Εξέταση

  • <p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Αναζήτηση
  • ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών</p><p>Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Ομαδική εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p><p>Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη</p><p>Λήψη αποφάσεων</p><p>Αυτόνομη εργασία</p><p>Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον</p><p>Σχεδιασμός και διαχείριση έργων</p><p>Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον</p><p>Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής</p><p>Προαγωγή της ελεύθερης
  • δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης</p>
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Διαλέξεις
  • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
  • Εκπόνηση μελέτης (project)
  • Εξετάσεις
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
  • Γραπτή Εργασία
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων
 • Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
 • Γενικές Προαπαιτήσεις

  Βασικές γνώσεις χημείας και βιολογίας. Γνώσεις υδραυλικής.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι απόφοιτοι θα μάθουν να διαστασιολογούν κατά προσέγγιση μία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, μία μονάδα κομποστοποίησης. Θα μάθουν προχωρημένες μεθοδολογίες διαχείρισης βιολογικής ιλύος. Θα εξασκηθούν σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

 • Περιεχόμενο Μαθήματος

  Βασικές γνώσεις στις φυσικές, χημικές και βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας λυμάτων. Διάγραμμα ροής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Κριτήρια βιώσιμης επεξεργασίας λυμάτων και λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Βιώσιμη διαχείριση ιλύος και αξιοποίηση για παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικού στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Προχωρημένα θέματα νιτροποίησης και απονιτροποίησης. Διαχείριση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Προτεραιότητες και χωροταξικός σχεδιασμός στα απόβλητα.